Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna

XLIII SESJA RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

Pobierz flash playera aby zobaczyc video.OGŁOSZENIE

 

SESJA RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA

ODBĘDZIE SIĘ 30 LISTOPADA 2017 r. O GODZ. 15.30

W BUDYNKU DWORU STAROSTÓW, UL. KITY 17

 

GŁÓWNY PORZĄDEK OBRAD:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

2.     Przyjęcie protokołu z XLII i XLIII sesji.

3.     Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z działalności za okres między sesjami.

4.     Interpelacje radnych.

5.     Odpowiedzi na interpelacje.

6.     Zapytania przedstawicieli samorządów mieszkańców.

7.     Odpowiedzi na zapytania.

8.     Oświadczenia radnych powiatowych.

9.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX.334.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2017 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2017 Nr XXIX.335.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosądeckiemu.

12.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kurierów Sądeckich w Muszynie z filią w Leluchowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. Kurierów Sądeckich w Muszynie z filią w Leluchowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Muszynie.

13.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Złockiem wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem w ośmioletnią Szkołę Podstawową Złockiem wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złockiem.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Powroźniku z filią w Wojkowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powroźniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Powroźniku z filią w Wojkowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powroźniku.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

16.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości położonej w Powroźniku.

18.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości, położonej w Muszynie.

19.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia przez Miasto i Gminę Uzdrowiskową Muszyna udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Muszynie przy al. Zdrojowej,

20.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Powroźniku.

21.  Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Szczawniku.

22.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

23.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie”

24.  Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od

25.  01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

26.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wartości środków finansowych na realizację zadań własnych Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna o charakterze użyteczności publicznej za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.

27.  Wolne wnioski i zakończenie sesji.

 

ZAPRASZA SIĘ MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY DO UDZIAŁU

W SESJI RADY

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ